Regulament

Privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Piatra-Neamț

CAPITOLUL 1 PRINCIPII

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Piatra-Neamț într-un proces democratic de co-creare, deliberare și decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea comună de către autorități și cetățeni a unui rol participativ în definirea și abordarea problemelor comunităților orașului.

CAPITOLUL 2 OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • Adaptarea mai bună a politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a conviețuirii în Municipiul Piatra-Neamț;
 • Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității, să furnizeze soluții și să își dezvolte abilitățile participative;
 • Consolidarea democrației participative prin implicarea mai mare a cetățenilor la exercițiul de luare a deciziilor ce privesc întreaga comunitate;
 • Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise;
 • Consolidarea relației dintre autorități și cetățeni printr-o comunicare mai eficientă, dialog și colaborare de ambele părți.

CAPITOLUL 3 DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Piatra-Neamț.

CAPITOLUL 4 PARTICIPANȚI 

Participanții la procesul de bugetare participativă se împart în următoarele categorii:

 • Persoane fizice, cu vârsta peste 18 ani, care depun proiecte, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Piatra-Neamț;
 • Persoane fizice, cu vârsta peste 18 ani, care votează proiecte, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Piatra-Neamț.

Persoanele fizice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 și 2 (copie după CI, orice document/act doveditor,  respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

Primăria Municipiului Piatra-Neamț va derula o campanie pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor despre bugetul participativ. Se vor afișa informări scrise în locurile special amenajate din Municipiul Piatra-Neamț,  precum și în mediul online (pagina de internet a primăriei, paginile de socializare ale primăriei).

CAPITOLUL 5 ACCESUL ÎN PLATFORMA ONLINE

Accesul în platforma online se realizează printr-un cont creat pe platforma dedicată procesului bugetării participative, https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/

 

CAPITOLUL 6  CALENDARUL PROCESULUI

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Piatra Neamț în  anul 2022 cuprinde următoarele etape:

Depunerea propunerilor de proiecte:

Fiecare cetățean poate formula cel mult o propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite la Capitolul 7. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competența Primăriei Municipiului Piatra-Neamț și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a Municipiului;

Depunerile de proiecte se fac exclusiv online pe platforma online dedicată bugetării participative;

Termenul de depunere va fi afișat pe platforma online dedicată bugetării participative;

Procesul de bugetare participativă trebuie să se încadreze pe durata unui an calendaristic, iar calendarul trebuie să respecte următoarele etape:

 • 30 de zile pentru înscrierea ideilor în aplicație
 • 30 de zile pentru analiza comisiei bugetării participative
 • 7 zile pentru clarificări și modificări proiecte 
 • 30 de zile pentru votul acordat de comunitate

Anunțul propunerilor câștigătoare

Implementarea proiectelor câștigătoare, care se va realiza în anul bugetar următor.

Evaluarea, analiza tehnică, legală și comunitară a proiectelor de către Comisia pentru Bugetare Participativă

a. Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice, legale, dar și comunitare ce va fi realizată de către Comisia pentru Bugetare Participativă, formată din departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț și consilieri locali. Comisia va analiza fiecare proiect în parte. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate, dar cu sincope în descriere, transmițându-le deponenților un răspuns cu privire la sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul în care aceștia au modificat proiectul astfel încât să țină cont de recomandările Comisiei, proiectele vor fi considerate eligibile și vor intra la vot. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

a. Evaluarea propunerilor se va face de către comisia de bugetare participativă conform grilei de evaluare (Anexa 3);

b. Pentru ca o propunere să fie declarată eligibilă este nevoie de  acumularea a minimum 60 de puncte;

Termenul de evaluare: 30 de zile;

Termenul pentru revizuirea proiectului conform răspunsului Comisiei: o săptămână;

Membrii comisiei de bugetare participativă vor semna o declarație de imparțialitate (Anexa 4).

Votul cetățenilor

Votul are loc online într-o singură etapă. Fiecare votant va vota  un singur proiect per domeniu.

Anunțarea proiectelor câștigătoare

Sunt declarate câștigătoare proiectele aflate pe prima poziție în fiecare domeniu în urma votului cetățenilor.

Implementarea proiectelor de către municipalitate

Primăria Municipiului Piatra-Neamț se angajează să demareze procedurile de implementare a proiectelor câștigătoare din fiecare domeniu începând cu anul următor desfășurării procesului de vot. Astfel, pentru procesul de bugetare participativă desfășurat în 2022 se va începe procedura de implementare în anul 2023. Aceste proiecte vor fi cuprinse în bugetul anual al Primăriei Piatra-Neamț pentru    anul 2023.

CAPITOLUL 7 DOMENIILE Propuse către participanți

 • Orașul Mobil - 125.000 RON

Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pietonale

Exemple: amenajare de alei, trotuare, zone pietonale, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete etc.

 • Orașul verde - 125.000 RON

Amenajarea de spații verzi, transformarea celor existente sau  identificarea unor zone ce pot fi amenajate;

Exemple: amenajarea de locuri de joacă sau spații cu componentă multifuncțională și plurigenerațională: spațiu verde, de recreere  și de joacă.

 • Orașul relaxat - 125.000 RON

Amenajare spații publice/spații comune

Exemple: zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat   public etc. – amenajare, înființare, reparare).

 • Orașul comunităților - 125.000 RON

Infrastructură culturală și activități artistice

Exemple: scene de cartier, artă murală.

 • Infrastructură educațională

Exemple: îmbunătățirea spațiilor colective ale școlilor și activarea lor multifuncțională (creativă, socială, educativă), propunerea de centre comunitare de cartier pentru toate generațiile.

 • Infrastructură sportivă

Exemple: propunerea de noi spații dedicate sportului, încurajarea sporturilor alternative: skatepark, workout, și a spațiilor multifuncționale și intergeneraționale.

CAPITOLUL 8 CRITERII de eligibilitate ale ideilor propuse

1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului;

să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipiului aflate în derulare;

să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.);

să fie delimitate zonal;

să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;

 să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

2. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o Comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț.

 

CAPITOLUL 9 ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE

Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării participative, https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/. Primăria Piatra-Neamț va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul;

Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă prezentul regulament care reglementează modul de funcționare al întregului proces de bugetare participativă;

Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect;

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din domeniile enumerate la capitolul 7;

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu;

În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri sau are potențial de ajustare tehnică și de concept încât să intre la vot ca proiect eligibil, în urma analizei Comisiei de Bugetare Participativă, urmează să fie efectuată comunicarea cu deponentul pentru ca acesta să accepte realizarea modificărilor necesare, pentru ca propunerea să se  încadreze în cerințele enunțate;

În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB;

Fiecare domeniu are alocat maximum 125.000 lei;

Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Piatra-Neamț. Deponenții proiectelor nu pot     invoca legislația în materia drepturilor de autor;

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Piatra-Neamț  își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe      platformă;

În cadrul fazei de implementare, cetățenii deponenți au dreptul de a se putea implica pe durata implementării proiectului propus.

CAPITOLUL 10 ANALIZA TEHNICĂ, JURIDICĂ ȘI COMUNITARĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Comisia de Bugetare Participativă, ai cărei membri verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, fezabilitatea tehnică, cât și cea comunitară.

Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Piatra-Neamț,      dacă este necesar.

 Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor  fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/.

Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse;

Comisia de Bugetare Participativă se constituie drept Comisie de analiză și evaluare a proiectelor, este numită prin dispoziție de primar și este formată din reprezentanți pentru fiecare direcție sau entitate menționate mai jos:

6 specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei Piatra-Neamț, din următoarele domenii: economic, juridic, tehnic, dezvoltare și implementare proiecte, patrimoniu, urbanism. 4 consilieri locali Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Piatra-Neamț.

 

CAPITOLUL 11 VOTUL

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/.

Votul are loc într-o singură etapă. Fiecare cetățean va putea vota un singur proiect per domeniu. Proiectele vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/.

 

CAPITOLUL 12 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare. Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul bugetar 2023.

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, în limita bugetului rămas disponibil.

Vor fi implementate un număr de proiecte care se vor încadra  în alocarea bugetară stabilită de Consiliul Local pentru anul următor.

 

CAPITOLUL 13 PRECIZĂRI JURIDICE

Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ sau colectată de către Primăria Municipiului Piatra-Neamț atunci când se utilizează platforma https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/. Platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ să folosească datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ prelucrează datele cu   caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platforma  https://pspo.primariapn.ro/bugetare-participativa/ nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Prin intermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții și reparații propuse spre deliberare autorităților publice. 

Conform  legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului     revine Consiliului Local.